Dit regnskab til tiden - og uden stress !       Ring 3315 9070 eller mail info@BogholderiHuset.dk Made with Xara Forretningsbetingelser Generelt 1) Nærværende forretningsbetingelser fastsætter vilkårene for levering af opgaver og ydelser fra BogholderiHuset ApS (herefter benævnt BogholderiHuset) og kunden. Disse betingelser finder anvendelse for så vidt som betingelserne ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem BogholderiHuset ApS og køber af den aftalte ydelse. 2) BogholderiHuset har tavshedspligt i forhold til oplysninger af enhver art vedrørende kunden og den konkrete opgave som er aftalt, medmindre oplysningerne allerede er alment tilgængelige. Tavshedspligten består også efter opgavens afslutning. 3) BogholderiHuset er ikke forpligtet til at anvende navngivne konsulenter ved udførelsen af en opgave. Ønskes navngivne konsulenter skal dette aftales skriftligt, og BogholderiHuset forbeholder sig ret til at efterfakturere eventuelle ekstra omkostninger forbundet hermed. BogholderiHuset forbeholder sig ret til at ændre konsulenter under eller i forbindelse med  udførelsen af en opgave, samt at lade opgaven udføre af underleverandører. BogholderiHuset er ikke forpligtet til at informere kunden herom, og dette påvirker ikke BogholderiHuset's ansvar. Bestilling og levering 4) Priser, timerater, tilbud eller anden dokumentbehandling afgives af BogholderiHuset ApS under forudsætning af at kunden leverer materialer i et let læseligt format eller som en fil formateret i et anerkendt software format som anvendes bredt, f.eks. Word, pdf eller Excel, og som BogholderiHuset allerede har installeret. Leverer klienten andet materiale forbeholder BogholderiHuset sig ret til at revidere et evt. tidligere fremsendt tilbud. Såfremt kunden på forhånd tilkendegiver at ville levere materiale på anden vis, skal dette aftales skriftligt ved kontraktens indgåelse. Såfremt udførelsen af en opgave kræver installation og konfiguration af software enten hos BogholderiHuset, hos kunden eller hos tredjemand, sker dette for kundens regning og risiko. Såfremt installation og konfiguration kræver øget datakraft, påhviler det ligeledes kunden for egen regning at stille denne til rådighed.  Konfigureret og installeret software leveres ikke retur, og en eventuel udbygning af hardware og eller data kapacitet kan ikke modregnes i fakturabeløbet. Det er kundens ansvar for egen regning at afholde alle eventuelle udgifter/licenser/brugergebyrer ved brug af tredjemands programmer, som BogholderiHuset ikke normalt benytter ved afvikling af en ydelse. I visse tilfælde kan BogholderiHuset efter særskilt aftale erlægge betaling for disse udlæg. Disse vil blive viderefaktureret til kunden med samme betalingsbetingelse som nævnt under pkt. 11, dog pålagt et viderefaktureringsgebyr i henhold til BogholderiHuset's prisliste (Herefter: prislisten). Prislisten kan rekvireres ved forespørgsel. Der pålægges ingen gebyrer eller ekstra betalinger ved anvendelse af BogholderiHuset's standard software i forbindelse med opgaveløsning. BogholderiHuset accepterer først at udføre en given opgave, når en kontrakt og/eller en ordrebekræftelse som indeholder pris og leveringsfrist er fremsendt til kunden. Såfremt kunden ikke accepterer det fremsendte tilbud indenfor 2 uger efter tilbudets afgivelse, bortfalder tilbudet, og skal genforhandles påny. 5) Medmindre andet er aftalt skriftligt, kan bekræftede opgaver kun afbestilles af kunden mod en procentuel betaling af tilbudssummen til BogholderiHuset. Indtil 10 dage før arbejdet er planlagt påbegyndt, kan kunden opsige aftalen mod at betale 25% af den aftale pris for opgavens udførelse, eller 25% af den estimerede pris i henhold til tilbud. Ved opsigelse indtil 5 dage før arbejdets aftalte start tidspunkt betaler kunden 50% af ovenstående priser. Ved opsigelse 3 dage eller senere før arbejdets aftalte start tidspunkt, betaler kunden den fulde sum. Ved enhver opsigelse pålægges kunden et opsigelsesgebyr i henhold til prislisten. Samarbejdsaftaler vedrørende længerevarende projekter kan opsiges fra begge sider med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage. BogholderiHuset kan ikke pålægges gebyrer af kunden i forbindelse med opsigelse(r), og ved opsigelse fra kundens side forfalder det til enhver tid skyldige beløb omgående betaling til BogholderiHuset 6) BogholderiHuset afleverer færdigt materiale til kunden som en skreven tekstfil formatteret i Word, Excel, pdf eller et tilsvarende anerkendt software format. Såfremt BogholderiHuset skal levere materiale på anden vis, skal dette aftales skriftligt ved kontraktens indgåelse. Skal BogholderiHuset levere andet materiale end det på forhånd aftalte, forbeholder BogholderiHuset sig ret til at revidere et evt. tidligere fremsendt tilbud.  Med mindre andet er skriftligt aftalt, sker levering af behandlede materialer som udgangspunkt i form af tekstfiler i kroppen eller vedhæftet en e-mail. I alle tilfælde gælder de ovenfor nævnte klausuler m.h.t. installation og konfiguration af software, udvidelse af datakraft, med videre. Den aftalte ydelse betragtes som leveret af BogholderiHuset når en e-mail indeholdende ydelsen afsendes af BogholderiHuset. Risiko for ydelsen overgår til kunden ved levering. Tidspunktet for afsendelse af den pågældende e-mail betragtes som tidspunktet for aflevering af den aftalte ydelse i henhold til kontrakt og/eller ordrebekræftelse. Såfremt en klient ikke har modtaget en ydelse indenfor den aftalte tid, påhviler det klienten at rette henvendelse til BogholderiHuset og gøre opmærksom på forholdet. Under hele forløbet er kunden forpligtet til for egen regning at stille egne ressourcer til rådighed i et sådant omfang at BogholderiHuset kan afvikle den aftale opgave til tiden. Disse ressourcer omfatter de nødvendige mandskabstimer, adgang til databaser, kommunikationslinjer, IT installationer, osv. Kunden er ansvarlig for disse IT installationer, kommukationslinjer og databaser, og det er kundens ansvar at tage de for ham nødvendige backups af filer, således at udført arbejde kan rekonstrueres. BogholderiHuset kan ikke holdes ansvarlig for evt. tab forbundet med tab af data vedrørende, men ikke begrænset til ydelsen, samt mertid forbrugt med at rekonstruere sådanne tabte data, enten hos kunden eller BogholderiHuset i forbindelse med, men ikke begrænset til udførelsen af ydelsen. Kunden er til enhver tid forpligtet til at informere BogholderiHuset om ethvert forhold som kan forhindre eller forsinke BogholderiHuset i at aflevere den aftalte ydelse. Såfremt kundens forhold forhindrer eller forsinker BogholderiHuset i at aflevere den aftalte ydelse forbeholder BogholderiHuset sig retten til at fakturere hele den aftalte ydelse til kunden. BogholderiHuset kan ikke gøres ansvarlig for forhold som kan henføres til at kunden ikke har opfyldt sine forpligtelser under samarbejdsforholdet. Betaling 7) Med mindre andet er skriftligt aftalt, opgives alle priser i danske kroner, DKK og er ekskl. moms. Det fakturerede beløb inkl. moms skal overføres til den på fakturaen angivne konto inden for 14 dage fra faktureringstidspunktet. Ved afgivelse af tilbud i andre valuta end DKK gælder valutakursen på udregningstidspunktet, dvs. ved afgivelsen af tilbud, og der tages forbehold for ændring i valutakurserne. 8) For kørsel mellem BogholderiHuset's kontoradresse og til/fra kundens adresse faktureres for medgået tid til halv takst af normal time satsen i henhold til prislisten. Udgifter til ophold og fortæring i forbindelse med udførelse af en ydelse faktureres i henhold til prislisten. 9) For ethvert arbejde beregnes honoraret på baggrund af de af kunden indleverede bilag og afregnes pr. time i henhold til prislisten, medmindre der er indgået anden aftale herom. Afregningen af timer foretages for hver påbegyndte halve time. 10) Opgaven/ydelsen faktureres ved levering. BogholderiHuset kan fordre betaling af et forskud i et størrelsesforhold, der modsvarer ydelsens omfang. Ved forskudsbetaling modtager kunden på forespørgsel en særskilt faktura for forskudsbetalingen. Ved aftaler af større omfang, der kan omfatte flere delopgaver, kan BogholderiHuset fakturere mellemregninger med indbetaling iht. pkt. 8. BogholderiHuset fakturerer kunden hver 14. dag samt ved opgavens afslutning 11) Betalingsfristen er 14 dage efter fakturadato. Ønsker kunden at gøre indsigelse mod en fremsendt faktura skal dette ske skriftligt senest 5 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af betalingsfristen kan der pålægges mora renter svarende til Nationalbankens til enhver tid fastsatte referencerente plus 8% regnet fra forfaldsdato. Kunden betaler samtlige eventuelle transaktionsomkostninger, herunder gebyrer til offentlige instanser og andre positive udlæg i forbindelse med senere fakturering, rykkere og/eller inkasso. Rykkere udsendes med 14 dages mellemrum, og første gang 14 dage efter forfaldsdato. Rykkere pålignes et gebyr i henhold til prislisten. Er fuld betaling inklusive eventuelle renter og gebyrer ikke modtaget 14 dage efter udsendelse af 3 rykker, kan BogholderiHuset overgive sagen til inkasso uden yderligere varsel. Udover selve inkasso omkostningen, tillægges inkasso et gebyr i henhold til prislisten. Ansvar 12) BogholderiHuset er ikke ansvarlig for kundens egenhændige rettelser eller tilføjelser i det af BogholderiHuset leverede materiale, ligesom BogholderiHuset ikke hæfter for fejl og mangler i det originale materiale, som leveres af kunden. BogholderiHuset er ikke ansvarlig for fejl der skyldes mangelfuld support eller vedligeholdelse, forkert installation foretaget af kunden eller ændringer, reparationer, og/eller opdateringer foretaget af kunden uden forudgående skriftlig samtykke fra BogholderiHuset. Leveringstider i indgåede aftaler er vejledende, og BogholderiHuset kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af leveringstider. 13) BogholderiHuset's ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til opgavens honorar og det fakturerede beløb for den konkrete opgave. Der ydes ikke erstatning for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, gebyrer, goodwill, image med videre, uanset om sådanne tab opstår ved forsinkelser eller mangler ved det leverede. BogholderiHuset udfører ikke rådgivningsopgaver og kan derfor ikke gøres ansvarlig herfor, og hæfter ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører af enhver art. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I den udstrækning BogholderiHuset bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand er kunden forpligtet til at holde BogholderiHuset skadesløs. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme domstol/voldgiftsret som behandler spørgsmålet om BogholderiHuset's produktansvar. For personskade gælder produktansvarslovens regler. 14) Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for BogholderiHuset, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, servernedbrud, tab af data, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Det påhviler BogholderiHuset at underrette kunden herom, såfremt nogen af de ovenfor nævnte omstændigheder indtræffer. 15) Såfremt der ikke er indgået anden forudgående skriftlig aftale herom ved kontraktunderskrivelsen, hæfter BogholderiHuset ikke for, om den givne opgaveudførelse er tilladt eller egnet til det af kunden bestemte anvendelsesformål. I særdeleshed yder BogholderiHuset ApS ingen garanti for det leveredes anvendelighed og gyldighed i udlandet, herunder men ikke begrænset til juridiske tekster. 16) Leveret materiale skal straks efter modtagelse og inden dettes brug over for tredje part af kunden selv og for kundens egen regning kontrolleres for dettes fuldstændighed og korrekthed på en sådan vis, som ordentlig forretningsbrug kræver. Tekster med juridisk relevans skal ligeledes kontrolleres for deres juridiske anvendelighed af en kvalificeret advokat. Hvis kunden ikke har mulighed herfor, skal kunden gøre BogholderiHuset opmærksom på dette, således at der kan træffes passende forholdsregler iht. en kontrol af sikkerhedsrelevante aspekter. Skulle en sådan kontrol medføre omkostninger, vil disse blive pålagt kunden, idet BogholderiHuset aldrig skal hæfte for omkostninger direkte forbundet med kundens manglende evne til selv at kontrollere modtaget materiale. Reklamation                       17) BogholderiHuset bærer ansvaret for en korrekt udførelse af opgaver uden væsentlige mangler. Fejl, der kan henføres til BogholderiHuset´s handlinger, korrigeres vederlagsfrit. Kunden skal fastsætte en rimelig tidsfrist til udbedring af reklamerede fejl. BogholderiHuset yder ingen garanti udover hvad der måtte fremgå af en leveret vares dokumentation. BogholderiHuset kan ikke gøres ansvarlig for at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for kunden, at kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed. 18) Tydelige fejl i den af BogholderiHuset udførte opgave skal omgående efter projektets aflevering til kunden meddeles skriftligt til BogholderiHuset. Det samme gælder for mangler, hvis tilstedeværelse ikke er af tydelig karakter. I tilfælde af mangler kan BogholderiHuset vælge om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den aftalte ydelse, eller om man vil give kunden et forholdsmæssigt afslag på prisen. Kunden kan ikke gøre andre krav gældende. 19) Såfremt de reklamerede mangler i den af BogholderiHuset udførte opgave beror på, at kunden har forsømt sin pligt til at assistere med oplysninger o. lign. under opgavens udførelse, mister kunden sin ret til udbedring af den reklamerede fejl. 20) En af BogholderiHuset udført opgave betragtes som korrekt udført og uden fejl, såfremt der ikke indgår klager fra kunden. Det samme gælder, hvis der ikke indgår klager fra kunden inden for 14 dage efter aflevering af den af BogholderiHuset udførte opgave. 21) Forsømmer kunden sin reklamationspligt, gælder opgaveudførelsen som fuldstændig, og som korrekt udført. 22) BogholderiHuset ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for en dansk domstol. BogholderiHuset ApS, 2011 Slip for at betale dyrt til en fastansat regnskabsmedarbejder eller et stort revisionskontor - brug BogholderiHuset !